Regulamin

Regulamin świadczenia usług elektronicznych poprzez Kalkulator OCP

Poniższy regulamin określa zasady usług świadczonych przez spółkę Transbrokers.eu sp. z o. o. (numer KRS 0000475034 , zwana dalej „Spółką”, szczegółowe dane poniżej) za pośrednictwem aplikacji „kalkulator OCP” dostępnej pod adresem www.ocpd.eu (zwana dalej „Kalkulatorem OCP” lub „aplikacją”).

Wstęp:

czym jest kalkulator OCP ?

Kalkulator OCP jest aplikacją mającą umożliwić podmiotom branży transportowej łatwe pozyskanie ofert i zawarcie umów ubezpieczenia dopasowanych do ich potrzeb. Szczególnym walorem Kalkulatora OCP jest fakt, że propozycje wariantów ubezpieczenia pochodzących od różnych zakładów ubezpieczeń są dopasowywane do parametrów prowadzonej działalności według klucza opracowanego przez profesjonalnego brokera ubezpieczeniowego, którym jest spółka Transbrokers.eu sp. z o. o. W przeciwieństwie do agenta, Broker ubezpieczeniowy pełni przy zawarciu umowy ubezpieczenia rolę Państwa doradcy jako podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej – nie zakładu ubezpieczeń.

Korzystanie z aplikacji jest możliwe jedynie po zaakceptowaniu poniższego regulaminu, który jasno określa zasady usług świadczonych na rzecz każdego użytkownika, zapraszamy do lektury.

§ 1

  Definicje

 1. „Spółka” – TRANSBROKERS.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wysokiej, 52-200 Wysoka, ul. Fiołkowa 3 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000475034 numer NIP 8971791505 kapitał zakładowy w wysokości 340 000 zł,
 2. „Użytkownik” – podmiot będący użytkownikiem Platformy Logistycznej Trans.EU, który zaakceptował niniejszy Regulamin celem skorzystania z aplikacji Kalkulator OCP.
 3. „Umowa” – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Spółką poprzez dokonanie czynności niezbędnych do uzyskania statusu Użytkownika. W ramach tej umowy Spółka świadczy na rzecz Użytkownika usługi dostępne poprzez Kalkulator OCP.
 4. „Kalkulator OCP” lub „System” – aplikacja, której dotyczy niniejszy regulamin, dostępna pod adresem ocpd.eu,
 5. „Platforma Logistyczna TRANS.EU” lub „Platforma”- internetowa platforma typu B2B dostępna pod adresem platform.trans.eu dostarczana przez Trans.eu Group S.A. z siedzibą w Wysokiej, numer KRS 0000720763, NIP:8942764658, REGON: 932920615

§ 2

Status Użytkownika i zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownikiem Kalkulatora OCP może być każdy podmiot posiadający status użytkownika Platformy Logistycznej Trans.EU dostępnej pod adresem platform.trans.eu prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług przewozu lub spedycji.
 2. W celu uzyskania statusu Użytkownika Kalkulatora OCP i tym samym otrzymania dostępu do aplikacji podmiot, o którym mowa w ust. 1 powyżej (będący aktywnym użytkownikiem Platformy Logistycznej Trans.EU) powinien;
  1. złożyć wobec Spółki oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu, np. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola/checkboxa w miejscu wskazanym przez System,
  2. dokonać autoryzacji przez zalogowanie do Platformy i podanie danych podmiotu mającego otrzymać status Użytkownika, w szczególności numeru NIP.
 3. W przypadku podmiotów niebędących osobą fizyczną status Użytkownika w rozumieniu Regulaminu przysługuje temu podmiotowi, a osoba fizyczna działająca w imieniu takiego podmiotu z chwilą wskazaną w ust. 2 lit. a (tj. w momencie akceptacji Regulaminu) oświadcza, że posiada umocowanie do działania w imieniu Użytkownika.
 4. Z chwilą dokonania czynności opisanych w ust. 2 powyżej pomiędzy Użytkownikiem a Spółką zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług opisanych w niniejszym Regulaminie a dostępnych w ramach Kalkulatora OCP.

Uwaga: zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie jest tożsame z zawarciem jakiejkolwiek umowy ubezpieczenia i dotyczy jedynie usługi „Kalkulatora OCP”. Procedura zawarcia umów ubezpieczenia przy wykorzystaniu Kalkulatora OCP została opisana w § 6 poniżej.

 1. Umowa, o której mowa w ust. 3 powyżej zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 3

Odpłatność

 1. Użytkownik bezpośrednio nie uiszcza żadnej opłaty za Korzystanie z usług dostępnych za pośrednictwem Kalkulatora OCP a polegających na możliwości przeglądania proponowanych wariantów umów ubezpieczenia wybranych zakładów ubezpieczeń rekomendowanych na podstawie wprowadzonych przez Użytkownika Danych.

Brak odpłatności dotyczy korzystania z aplikacji kalkulatora OCP, zawarcie przy jego wykorzystaniu umów ubezpieczenia jest odpłatne (jest to jednak jedynie opłata na rzecz danego zakładu ubezpieczeń za świadczoną ochronę ubezpieczeniową, w żadnej mierze nie jest do niej doliczana opłata za korzystanie z aplikacji) i podlega osobnej regulacji ogólnych warunków umów ustanawianych przez zakład ubezpieczeń, z którymi to warunkami należy się bezwzględnie zapoznać przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Procedura zawarcia umów ubezpieczenia została opisana w § 6 poniżej.

 1. Brak pobierania opłat bezpośrednio od Użytkownika wpisuje się w korzystny dla Klienta model wynagradzania pracy brokera ubezpieczeniowego, który za wykonanie na rzecz Klienta czynności przewidzianych ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń może pobierać wynagrodzenie po zawarciu umowy ubezpieczenia bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń wybranego przez Klienta, nie pobierając jednocześnie żadnego wynagrodzenia od samego Klienta.
 2. Korzystanie z Kalkulatora OCP wymaga przesyłania danych, dlatego trzeba mieć na uwadze konieczność ponoszenia kosztów tej operacji naliczanych i pobieranych przez operatora/dostawcę internetu i/lub usług przesyłania danych.

UWAGA: w związku z możliwością późniejszej synchronizacji trzeba pamiętać, że takie działania jak przekraczanie granic poszczególnych państw może powodować zmianę operatora i skutkować naliczeniem dodatkowych opłat lub opłat w innej wysokości niż oczekiwana.

§ 4

Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik jest zobowiązany do używania aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, którym jest:
  1. zbadanie potrzeb Użytkownika w kontekście ochrony ubezpieczeniowej obejmującej odpowiedzialność cywilną przewoźnika i/lub spedytora,
  2. weryfikacja parametrów prowadzonej działalności na bazie danych wprowadzonych przez Użytkownika pod kątem przydatności poszczególnych wariantów ubezpieczenia,
  3. otrzymanie przez Użytkownika rekomendacji danego wariantu ubezpieczenia na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika.
 2. Użytkownik jest zobowiązany udzielić informacji rzetelnie i zgodnie z prawdą w zakresie wyznaczonym treścią aplikacji. Dane nie służą jedynie do przeprowadzenia niewiążącej symulacji a stanowią podstawę do udzielenia rekomendacji brokerskiej, dlatego trzeba mieć na uwadze, że udzielenie informacji nieprawdziwych bądź nieprawidłowych może doprowadzić do wprowadzenia Spółki w błąd, co skutkować może otrzymaniem niewłaściwej rekomendacji (tj. wariantu, który nie jest optymalny), odpowiedzialnością odszkodowawczą oraz odpowiedzialnością karną.
 3. Użytkownikowi nie wolno ingerować w jakikolwiek sposób w aplikację lub jej kod, ani czynić jakichkolwiek zmian, których wprowadzenie nie jest wprost dozwolone poprzez interface użytkownika. W szczególności zabronione jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian, które mogłyby spowodować zakłócenie działania aplikacji.
 4. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika, wprowadzanie, przesyłanie lub udostępnianie w jakikolwiek sposób treści (w tym wypowiedzi) o charakterze bezprawnym, obraźliwym, naruszającym jakiekolwiek dobra osobiste innych osób, godzących w określone poglądy czy uczucia/przekonania religijne.
 5. Korzystanie z Systemu może służyć jedynie potrzebom własnym Użytkownika i nie może być wykorzystywana do innych celów, w szczególności do celów prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji ubezpieczeń.
 6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika powyższych postanowień, Spółka jest uprawniona do podjęcia działań wskazanych w § 5 ust. 6 poniżej (całkowita lub częściowa blokada konta) oraz rozwiązania umowy w trybie § 8 ust. 1 (rozwiązanie bez zachowania okresu wypowiedzenia).

§ 5

Charakter i zakres świadczonych usług

 1. Aplikacja zostaje udostępniona Użytkownikowi według stanu na chwilę akceptacji niniejszego Regulaminu zgodnie z § 2 ust. 2 lit. a powyżej.
 2. Zakres usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem aplikacji wyznacza pula funkcjonalności udostępnionych poprzez interface użytkownika.
 3. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej nie jest jedną z usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem aplikacji, jest to usługa świadczona przez wybrany zakład ubezpieczeń w ramach umowy ubezpieczenia zawartej przez Użytkownika (lub podmiot w imieniu którego działa) z zakładem ubezpieczeń.
 4. Wygląd i działanie aplikacji mogą być zmieniane przez Spółkę ze względów technicznych w celu poprawy jej działania lub podniesienia jakości usług świadczonych za jej pośrednictwem, z zachowaniem jednak co najmniej funkcjonalności dostępnych na moment wskazany w ust. 1 powyżej.
 5. Spółka może rozszerzać i/lub dodawać nowe funkcjonalności, co nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wiąże się to z nowymi obowiązkami Użytkownika.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu aplikacji bądź inne problemy z nią związane, jeśli nie wynikają z samej aplikacji a są spowodowane działaniami bądź zaniechaniami osób trzecich, w szczególności zewnętrznych dostawców takich usług jak hosting czy dostęp do sieci telefonii komórkowej/internet.
 7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień § 4, w szczególności poprzez podejmowanie działań mających na celu zakłócenie działania aplikacji czy naruszenie prywatności bądź dobrego imienia innych Użytkowników Spółka jest uprawniona do częściowego lub całkowitego zablokowania konta Użytkownika.

§ 6

Zawieranie umów ubezpieczenia i płatności

 1. Po uzupełnieniu wszystkich danych podmiotu mającego uzyskać ochronę w ramach umowy ubezpieczenia, Użytkownik może zapoznać się z porównaniem proponowanych wariantów ubezpieczenia z uwzględnieniem ich zakresu oraz ceny przedstawionym w formie tabeli.
 2. W widoku porównania wariantów ubezpieczenia kalkulator OCP wskazuje także wariant polecany, niemniej Użytkownik może dokonać swobodnego wyboru jednego z wariantów a wybór ten powinien poprzedzić analizą zakresu, rozszerzeń, dodatkowych klauzul, ogólnych warunków oraz cen poszczególnych umów ubezpieczenia.
 3. Szczegółowych informacji dotyczących zakresu ubezpieczenia czy wyłączeń należy poszukiwać w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz karcie produktu dostępnych do pobrania poprzez aplikację na etapie podsumowania wyboru.
 4. Po etapie wyboru wariantu, Użytkownik może wybrać sposób płatności. Ekran ukazuje metody płatności dostępne w chwili składania zamówienia, w tym płatności kartą oraz transakcje bezgotówkowe.
 5. Usługi płatnicze są dostarczane przez:
 6. PayPro SA z siedzibą w Poznaniu,
 7. SIX PAYMENT SERVICES (EUROPE) S.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie.
 8. Podmioty odpowiadające za usługi płatności są podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, dlatego przed skorzystaniem z usług płatności wskazanych w ust. 4 i 5 powyżej Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowego zapoznania się z regulaminem oraz polityką prywatności danego dostawcy.
 9. Po wyborze metody płatności, Użytkownik może złożyć oświadczenie o chęci zawarcia danej umowy ubezpieczenia według wybranego wariantu poprzez naciśnięcie przycisku „zamów z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie przycisku stanowi moment złożenia wiążącego oświadczenia woli w zakresie zawarcia wybranej umowy ubezpieczenia. Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia stanowi dokument polisy, który zostanie sporządzony i przesłany na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

§ 7

Wymagania techniczne

 1. Aby korzystać z kalkulatora OCP Użytkownik musi dysponować:
 2. dostępem do internetu,
 3. urządzeniem stacjonarnym lub mobilnym z zainstalowaną przeglądarką Chrome 64.0 i nowsze albo Safari 11.0 i nowsze,
 4. aktywnym kontem Platformy Logistycznej Trans.eu poprzez, które następuje logowanie do kalkulatora OCP.
 5. UWAGA: w związku z możliwością późniejszej synchronizacji trzeba mieć na uwadze, że takie zachowania jak przekraczanie granic poszczególnych państw może powodować zmianę operatora i skutkować naliczeniem dodatkowych opłat lub opłat w innej wysokości niż oczekiwana.
 6. W ramach aplikacji mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, Javascript, Adobe Flash, XML, Wybrane podstrony serwisu mogą wymagać logowania lub korzystania z szyfrowanego protokołu transmisji SSL.

§ 8

Pliki Cookie

 1. Aplikacja oraz serwis www wykorzystują pliki cookie. Są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Użytkownika a możliwe do odczytania przez Spółkę. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w razie ponownego połączenia z urządzeniem, na którym zostały zapisane.
 2. Cookies są wykorzystywane przez Spółkę w następujących celach: dla ułatwienia Użytkownikowi korzystania z zasobów udostępnianych przez Spółkę, w celu dostosowania wyglądu aplikacji i serwisu www do oczekiwań i potrzeb konkretnego Użytkownika (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu w ramach aplikacji, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Użytkowników.
 3. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce Użytkownika.
 4. Niektóre pliki Cookies mogą być niezbędne do korzystania z usług jak i prawidłowego działania aplikacji lub serwisu www, dlatego wprowadzenie przez użytkownika ograniczeń co do plików Cookies (np. ich zablokowanie lub usunięcie) może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Kalkulatora OCP na urządzeniach użytkownika.
 5. W serwisie mogą znajdować się przekierowania do innych serwisów internetowych będących własnością innych podmiotów, np..: Facebook, Instagram, Google+, YouTube czy Twitter. Serwisy te mają własne zasady dotyczące prywatności jak i plików Cookies. Dlatego przed skorzystaniem z tych stron zaleca się, aby użytkownik zapoznał się z panującymi tam zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych czy wykorzystywaniem plików Cookies.

§ 9

Rozwiązanie umowy

 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień § 4 Spółka jest uprawniona do rozwiązania zawartej zgodnie z § 2 umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 2. Zarówno Użytkownik jak i Spółka mogą rozwiązać umowę, o której mowa w § 2 ust. 3 z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Dla ważności wypowiedzenia dokonanego zgodnie z ust. 2 powyżej koniecznym jest zachowanie formy dokumentowej.

§ 10

Reklamacje

 1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej działania aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem takich problemów jak opóźnienia, błędy,  przerwy techniczne, trudności z logowaniem, a także kwestii związanych z usługami Spółki z zakresu działalności dystrybucji ubezpieczeń świadczonymi przez Spółkę.
 2. Reklamacje takie należy kierować na adres e-mail: reklamacje@transbrokers.eu lub składać poprzez odpowiednią zakładkę widoczną w aplikacji (o ile została ona udostępniona) lub składać osobiście w siedzibie Spółki.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane zgłaszającego reklamację w postaci imienia i nazwiska, adresu e – mail wraz ze zwięzłym opisem zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 4. Spółka poinformuje składającego reklamację o wyniku jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu reklamacji lub w przypadku gdy zgłaszający nie podał adresu e-mailowego na inny adres przez niego wskazany w terminie 30  dni,  licząc od dnia jej doręczenia Spółce.
 5. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 30 dni, Spółka poinformuje o tym fakcie zgłaszającego reklamację wskazując przyczyny opóźnienia i przewidywany termin rozpatrzenia.

§ 11

Dane osobowe i inne dane

 1. W związku ze świadczonymi usługami Spółka przetwarza dane osobowe Użytkowników i/lub osób działających w imieniu Użytkowników niebędących osobami fizycznymi.
 2. Szczegółowy opis zakresu przetwarzanych danych, celów tego przetwarzania oraz przesłanek legalności opisano w osobnej klauzuli informacyjnej/polityce prywatności dostępnej dla każdego Użytkownika za pośrednictwem aplikacji.
 3. Oprócz danych osobowych podanych Spółce przez Użytkownika na potrzeby rejestracji/logowania aplikacja przetwarza także dane zgromadzone w plikach cookie wskazanych w § 7 powyżej oraz m. in. danych o zachowaniach Użytkowników, sposobie poruszania się po aplikacji i dokonywanych wyborów, z użyciem takich narzędzi jak Google Analytics. Dane te są wykorzystywane w celu podnoszenia jakości świadczonych usług, a w związku z połączeniem tych danych z innymi informacjami przetwarzanymi przez aplikację mogą stanowić również dane osobowe. Z tego względu wszelkie informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych zawarte w odpowiedniej klauzuli informacyjnej/polityce prywatności należy odnosić także do tych danych w zakresie, w jakim stanowią one dane osobowe.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Spółkę, jednak dla Użytkownika wersją wiążącą Regulaminu jest wersja obowiązująca w chwili akceptacji Regulaminu przez Użytkownika (w momencie zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną).
 2. Bieżąca wersja regulaminu została opracowania dnia 22 lipca 2020 r.
 3. Zmiany w nowym Regulaminie będą doręczane Użytkownikowi poprzez ich umieszczenie w serwisie internetowym lub/oraz w aplikacji.
 4. W stosunku do Użytkowników, którzy złożyli wobec Spółki oświadczenie o akceptacji regulaminu i pozostają stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą akceptacji nowej wersji Regulaminu, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia regulaminu w sposób wskazany w ust. 3 powyżej, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 5. W razie braku akceptacji nowej wersji Regulaminu we wspomnianym terminie umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje rozwiązana z chwilą upływu tego terminu.
 6. Materiały oraz treści udostępnione bądź zamieszczone w serwisie www lub/i w aplikacji podlegają ochronie w zakresie praw autorskich zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018, poz. 1191).
 7. Żadne z materiałów wskazanych w ust. 6 powyżej czy ich części nie mogą być powielane lub rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
 8. We wszelkich sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.